TheaterEncyclopedie:Algemeen voorbehoud

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar het help-overzicht.

Voorwaarden voor gebruik

Deze website valt onder beheer van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website (hierna Theaterencyclopedie) betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud

De website http://www.theaterencyclopedie.nl (Theaterencyclopedie) is een dienst van het Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam.

De website is geïnitieerd door het Theater Instituut Nederland in 2012 en heeft als doel om als een digitale encyclopedie te fungeren over theater. Het is een platform waar gebruikers informatie kunnen vinden over het Nederlandse theater van vroeger en nu, in de breedste zin van het woord. De doelgroep zijn geïnteresseerden in theater en een algemeen publiek, maar ook onderzoekers en journalisten. Daarnaast kunnen gebruikers bijdragen uploaden op de Theaterencyclopedie in de vorm van informatie, meningen, gegevens, teksten, foto's, video's, nieuws of overige materialen en alle aanpassingen hierop, die je op de Theaterencyclopedie plaatst.

De inhoud van Theaterencyclopedie wordt dus samengesteld door de UvA en de gebruikers van Theaterencyclopedie gezamenlijk. De Theaterencyclopedie probeert een zo groot mogelijke groep geïnteresseerden informatie te bieden over theater in alle disciplines.

Basis is de Productiedatabase waarin alle premières in Nederland worden bijgehouden. De Theaterencyclopedie presenteert deze data zoveel mogelijk in context. De Theaterencyclopedie gebruikt, onder andere voor afbeeldingen, de rijke collectie van de St. TiN, maar het is geen zoek machine voor deze collectie. Wilt u zoeken in de collectie van het voormalige Theaterinstituut ga dan naar www.theatercollectie.uva.nl.

De Theaterencyclopedie wordt met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De UvA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het Theaterencyclopedie. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van het Theaterencyclopedie contact op te nemen met de redactie: Theaterencyclopedie@uva.nl.

Licenties

Teksten die op de Theaterencyclopedie staan vallen onder een CC BY_SA licentie. Daarmee kunnen de teksten door iedereen gebruikt en aangepast worden, mits de bron wordt vermeld. (Meer informatie, zie Creative Commons licentie CC BY_SA). Dit geldt niet voor de afbeeldingen, deze zijn auteursrechtelijk beschermd.

De data op de Theaterencyclopedie vallen onder de CC0 licentie. Meer informatie, zie: Creative Commons licentie CC0). Mocht U interesse hebben om een groot deel van de data te gebruiken neem dan contact met de redactie Theaterencyclopedie op hoe dat het gemakkelijkste kan.

Afbeeldingen en Audio/Visueel materiaal uit de Theatercollectie

Voor de afbeeldingen uit Theatercollectie, zoals foto's, affiches, tekeningen en maquettes, alsmede audio en/of videofragmenten of registraties die op deze website getoond worden, heeft de rechthebbende aan TIN een beperkte licentie gegeven voor het gebruik op deze website. Elke andere vorm van gebruik, verveelvoudiging of verspreiding is uitdrukkelijk verboden en als misdrijf strafbaar.

Registratie

Als u bijdragen wilt uploaden op de website of hierop informatie wilt toevoegen of wijzigen, moet u zich eerst registreren op de website. Daarbij zorgt U ervoor dat de door u verstrekte gegevens juist, actueel en volledig zijn. Bij door u geplaatste bijdragen zal de door U zelf gekozen gebruikersnaam zichtbaar zijn. De privacyvoorwaarden (zie: TheaterEncyclopedie:Privacybeleid) van de UvA zijn van toepassing. Bij de registratie zal u ook gevraagd worden een wachtwoord op te geven.
De UvA zal uw registratie per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres bevestigen. Uw account is strikt persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de acties die middels uw account worden ondernomen en de geheimhouding van uw wachtwoord. U kunt uw account op ieder moment, om welke reden dan ook, opheffen. Het opheffen van uw account zal er niet toe leiden dat de door u geplaatste bijdragen verwijderd worden van de eebsite. De UvA is gerechtigd naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, uw account te beëindigen en bijdragen van welke aard dan ook te wissen en te bewerken. Dit geldt met name indien de UvA ervan uitgaat dat u in strijd met de Algemene Voorwaarden, rechten van derden of de wet, gehandeld hebt.

Aansprakelijkheid

De UvA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op de Theaterencyclopedie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op het Theaterencyclopedie worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Theaterencyclopedie. De UvA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt. Op de Theaterencyclopedie kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden waarop bijdragen van gebruikers (derden) geplaatst kunnen worden. UvA is niet verantwoordelijk voor bijdragen die zijn geplaatst op de websites, en deze bijdragen geven niet de opvatting van de UvA of het beleid van de UvA weer. De redactie van de Theaterencyclopedie bekijkt de bijdragen niet vooraf. Indien de UvA naar aanleiding van meldingen van derden of anderszins op de hoogte komt van bijdragen die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden geldt, zal de UvA deze bijdragen verwijderen. Hieronder vallen bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte berichten. Indien u op de website content aantreft die in strijd met het bovenstaande is, wordt u verzocht contact op te nemen met de redactie van de Theaterencyclopedie: Theaterencyclopedie@uva.nl.

Verwijzingen naar schending van rechten

De UvA respecteert het intellectuele eigendom van derden en verzoekt u om dit ook te doen. Als u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechten, doordat uw werk zonder uw toestemming op de website openbaar wordt gemaakt, verzoeken wij u vriendelijk ons dit mede te delen via theaterencyclopedie@uva.nl onder opgave van de volgende gegevens:

  • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk, waarop naar uw mening inbreuk wordt gemaakt;
  • een beschrijving van de locatie, waar zich het materiaal bevindt, dat naar Uw mening inbreuk op auteursrechten maakt;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat het aangevochten gebruik niet door de houder van de auteursrechten, door diens gemachtigde of door rechtsvoorschriften is toegelaten;
  • een plechtige verklaring dat bovenstaande informatie naar waarheid is verstrekt en dat u zelf de houder van de auteursrechten bent of dat U gemachtigd bent om uit naam van de houder van de rechten te handelen.

Als u van mening bent dat bepaalde bijdragen, anders dan een inbreuk op auteursrechten zoals hiervoor genoemd, ongeoorloofd zijn vanwege strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of de wet, verzoeken wij U ons hiervan via een e-mail gericht aan redactie Theaterencyclopedie zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen onder vermelding van het volgende:

  • een beschrijving van de betreffende bijdragen en de locatie waarop deze bijdragen zich bevinden;
  • de reden waarom deze bijdrage naar uw mening ongeoorloofd is.

Rechtskeuze

Op deze “Algemene voorwaarden UvA websites” is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de UvA aangepast worden.